Maak kennis met

Emprover

Emprover ontwikkelt software die transities ondersteunt. Emprover wordt geïmplementeerd door K2 Next als er behoefte is aan digitale ondersteuning bij de samenwerking van meerdere partijen of mensen. Via een website en een app kunnen doelen worden gedeeld, ideeën worden verzameld en opgevolgd. Het delen van kleine zichtbare successen en het inzicht in de participatie en voortgang leidden hierbij tot een hogere betrokkenheid en helpen bij het maken van keuzes in de verbetering van het sociaal domein.

Gemeenten gebruiken Emprover ter ondersteuning van het opgavegericht werken. Ook wordt Emprover steeds vaker ingezet in (burger-) participatietrajecten. Gemeenten kunnen dan vanuit een eigen app omgevingen aanbieden voor burgers, bedrijven of andere organisaties om gezamenlijk te werken aan gedeelde doelen. Het achterliggende gedachtegoed is het concept van de Lerende Organisaties van André Wierdsma en Agile (Scrum) principes. Achter Emprover staat een team van ontwikkelaars dat dagelijks bezig is de app beter aan te laten sluiten bij de praktijk. K2 Next is voor Emprover een belangrijk klankbord met kennis van toepassingsmogelijkheden voor gemeenten en in het Sociaal Domein.

Laten we linken?

Leer het kernteam kennen